Privacy verklaring

Jeugdsoos Koko uit Wijster bestaat al tientallen jaren en is bedoeld voor de tieners uit Wijster en Spier. Onze soosruimte bevindt zich in het dorpshuis De Weidehoek in Wijster. Koko is bedoeld voor tieners tussen de 12 jaar en de 16 jaar. Wij streven ernaar om iedere maand een Koko avond te organiseren, dan wel door een activiteit, bijvoorbeeld waterskiën, voetbaltoernooi, survivaltocht of gewoon een soosavond en als afsluiting van ieder ‘schooljaar’ gaan we gezellig met elkaar op kamp.

Contactgegevens:

Voor het organiseren hiervan is Jeugdsoos KOKO, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jeugdsoos KOKO verwerkt je persoonsgegevens zodat je op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten die er georganiseerd worden en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. KOKO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid (allergie), gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kokowijster.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Jeugdsoos KOKO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen/ @ppen of e-mailen, indien dit nodig is om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Geautomatiseerde verwerking gegevens: Jeugdsoos KOKO gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: – Mijn Domein: webmail, website met als doel communicatie over activiteiten van jeugdsoos KOKO. E-mail gegevens van

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Jeugdsoos KOKO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: Voor van persoonsgegevens zoals bovenstaand vernoemd hanteren we bewaartermijn zolang het lidmaatschap geld van Koko (leeftijd 12 tot en met 16 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden: Jeugdsoos KOKO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Jeugdsoos KOKO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeugdsoos KOKO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kokowijster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jeugdsoos KOKO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Jeugdsoos KOKO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kokowijster.nl